Cirkulär Ekonomi

Om vi ska fortsätta med den levnadsstandard vi vant oss vid krävs i framtiden en förändrad samhälsstruktur. I en cirkulär ekonomi bygger man saker som håller, återanvänder, delar och återvinner saker för att minska mängden material man tar upp ur marken. Här skriver jag om detta samt om vilka styrmedel som kan leda till en mer hållbar ekonomi.

Ekonomisk hållbarhet

Vi börjar med wikipedias definition av ekonomisk hållbarhet:

Ekonomisk hållbarhet handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, dvs en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Idag lever många människor i fattigdom och har inte tillgång till mat, vatten eller sjukvård. Ekonomin är inte heller bra för planeten vilket är en följd av att de flesta verksamheters framgång optimeras och defineras efter ekonomisk tillväxt på kort sikt. Parametrar som social och miljömässig hållbarhet blir därför sekundärt. Det här är ett uppmärksammat problem, men då vi inte lyckats hitta ett bättre system har vi blivit tvungna att behålla det. På KTH:s hemsida kan du läsa mer om hur forskare definierar ekonomisk hållbarhet.

 

Problem med dagens ekonomi

Idag är samhällets ekonomiska system till stor del linjära. Det innebär att de naturresurser och material vi använder för produkter ofta tas från naturen, används i produkten varpå de slängs/bränns eller hamnar på deponi. Det som har hänt sedan industrialiseringen på 1850-talet är att vi flyttat naturens resurser från olika delar på jorden in i andra. Det första man brukar tänka på är utsläpp av koldioxid som kommer från fossila bränslen. Dessa har under miljontals år legat begravda i litosfären, eller jordskorpan, i form av olja. När vi tar upp den ur marken och bränner den släpps koldioxiden ut i atmosfären där den bidrar till växthuseffekten. På samma sätt tar vi ut fosfor ur litosfären för att göda våra grödor. Det som växterna inte hinner ta upp åker ut och hamnar i hav och sjöar, i den sk. hydrosfären. Detta bidrar till övergödning och försurning. Fortsätter vi som vi gör kommer vi rubba balansen i de befintliga ekosystemen vilket på sikt innebär stora förluster.

 

Cirkulär Ekonomi

Det linjära systemet är inte ekonomiskt hållbart, men det finns en teoretisk lösning som kallas cirkulär ekonomi. Där ser man materialet man använder som en råvara och inte som avfall när man använt sina produkter. Istället för att förstöra produkten strävar systemet efter att återanvända den. Går inte detta återvinner man materialet, dvs plockar isär produkten och använder delarna i nya. I sista hand energiåtervinner man det. Ett exempel på detta är att bränna materialet för energiproduktion. Detta kan sammanfattas med modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp, som visas i figur 1. Det finns företag som jobbar med cirkulär ekonomi, men för att få genomslag krävs en kritisk massa och idag är denna typ av process relativt småskalig. På wikipedia kan du läsa mer om cirkulär ekonomi.

Figur 1: Modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp, baserad på Ellen MacArthur Foundations systemdiagram

 

 

Styrmedel för ekonomisk hållbarhet

Genom att tygla det kapitalistiska systemet med hjälp av styrmedel kan man nå en mer hållbar utveckling. Ett styrmedel gör att det blir dyrare med beteenden som är dåliga för klimatet eller miljön. Exempel på styrmedel kan vara att beskatta klimatpåverkande bränslen. Detta finns redan idag, men det debatteras flitigt om dessa skatter borde höjas eller sänkas. Det finns många andra naturresurser som tex. kväve och fosfor, vilket används för gödning inom livsmedelsindustrin, vilka borde beröras av styrmedel för att kontrollera uttaget av dem i naturen. Ett annat exempel på produkter som borde beskattas är tex. kött som har en stor miljöpåverkan.

 

Nytt tillväxtbegrepp

Idag mäts nästan all framgång i hur mycket pengar som kan omsättas. Effekt på BNP eller BNP per capita är det som avgör både investeringar i näringslivet och offentliga investeringar. Om tillväxtbegreppet kunde utökas till andra parametrar som de långsiktiga effekterna på klimatet och social välfärd så skulle vi kunna nå en mer hållbar utveckling. Mer om detta skriver jag om i detta inlägg om ekonomisk tillväxt.