Hållbara Transporter

Här skriver jag om alternativ till fossila bränslen, kollektivtrafik och om vilken politik jag tycker borde föras för att få hållbara transporter.

Transporter

Hållbara transporter är såna som inte bidrar till överskridning av de planetära gränserna. Runt 30 % av svenskarnas och 15 % av världens växthusgasutsläpp kommer från transport. Den stora boven är fossila bränslen och trots att försök har gjorts att fasa ut dem har inget alternativ lyckas konkurrera ut dem. I mitt inlägg om utsläpp från transporter redogör jag för hur stor andel olika färdmedel står för. Resultatet av det inlägget ser man i figur 1. På naturskyddsföreningens hemsida finns mer information om hållbara transporter. En viktig del i att nå en hållbar utveckling är att minska utsläppen från transportsektorn.

Figur 1: Olika transportmedels andel av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige år 2015

 

Vägtrafik

Bilar och lastbilar står idag för en stor del av transporternas utsläpp. Det är ett av de områden som är svårast att hitta alternativ till fossila bränslen på. För 10 år sedan var etanolbilen svaret på hur vi skulle fasa ut dessa bränslen, men populariteten i Sverige minskade till följd av höjningar av skatter. Idag tror många att elbilen är den som ska konkurrera ut de fossila bränslena men fundamentala problem som hur batteritillverkning till en hel bilflotta ska gå till behöver fortfarande redas ut. För att få hållbara transporter måste utvecklingen av de alternativa bränslena gå snabbare och användningen av alternativa färdmedel som tåg, cykel och buss öka.

Kollektivtrafik

Tåg och buss står för en väldigt liten del av utsläppen då dessa är betydligt mer energieffektiva än bilen. Många är överens om att utökad användning av kollektivtrafiken kan minska utsläppen, men problematiken är att infrastrukturen är dyr att bygga ut. I takt med ökade transporter och ökad befolkning i kombination med privatisering av järnvägen har behovet av nya spår ökat. I Sverige har man inte hunnit bygga ut spåren i samma takt vilket har lett till ökad mängd förseningar. Människor väljer därmed gärna andra alternativ som inte är lika hållbara.

Flygtrafik

En stor anledning till dagens ohållbara transporter är flyget. Flygtrafiken kan delas upp i två delar, inrikes och utrikes. I Sverige handlar debatten ofta om hur man får människor att välja tåget istället för flyget. Vi läste just att tåget är dyrt och långsamt medan flyget är snabbare och billigare. En del i hållbart resande förutom en upprustning av järnvägen är en prisreglering på både flyg och tåg så att flyget blir dyrare.

Internationellt finns dåligt med alternativ till flyget. Även om det forskas på alternativa bränslen visar prognoserna att det kommer bli svårt att ersätta de fossila bränslena med något som inte har en klimatpåverkan. Det enskilt effektivaste sättet att minska utsläppen är att minska på resandet. Ett enkelt och effektivt sätt att minska resorna vore att höja priset på resorna. Idag är dessa resor skattebefriade till följd av Chicagokonventionen, vilket de senaste åren lätt till att resor med flyg är så billigt att ekonomin inte är ett hinder för gemene man.

Sjöfart

Den största mängden av svenska utsläpp från sjöfart kommer från internationella transporter. Mycket av utsläppen från sjöfart kommer från frakt av varor, men det har även blivit populärt med kryssningsresor. Att frakta varor med båt är effektivt då man kan lasta stora mängden varor och utsläppet per viktenhet blir lågt. När det gäller minskning av dessa utsläpp är lösningen förutom forskning på förnyelsebara bränslen förändrade beteenden som minskad konsumtion och minskat resande.