Klimatfokus – En blogg om hållbar utveckling

 

Nu erbjuder jag även kurser i Cirkulär Ekonomi!

Om Klimatfokus

På klimatfokus diskuterar vi vilka utmaningar det finns med hållbar utveckling och försöker hitta lösningar på dem. Hållbarhetsfrågan har de senare åren blivit stor och det debbateras vilt om vilka lösningar som är bäst. Min åsikt, tillsammans med många, är att det inte finns en lösning utan många. Det krävs en genomgående systemförändring på alla nivåer, politisk, företagsnivå och beteendemässig. Den beteendemässiga förändringen är det många som har svårt att acceptera och därför tenderar många att försvara sitt beteende med att tekniken kommer lösa problemen. Genom att utgå från studier drar jag slutsatser om vilka lösningar jag tycker vi borde satsa på, både globalt och i Sverige. En sammanfattning av de intressantaste källorna jag använder mig av hittar du under länkar.

 

Hållbar utveckling

För att få en förståelse om vad hållbar utveckling är ger jag er här definitionen:

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Idag lever inte människan efter denna definition på något plan. Det finns tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig. På klimatfokus ligger fokus på de ekologiska och ekonomiska aspekterna, även om jag ibland berör de sociala. En närmare beskrivning av dimensionerna är som följer:

  • Miljömässig hållbarhet: Vi behöver hushålla med planetens resurser och inte använda dem snabbare än planeten hinner återskapa dem. Vi har redan använt för mycket av vissa resurser vilket har lett till att vi överskridit flera planetära gränser. När detta sker försvinner den balans planetens miljöprocesser tidigare haft vilket orsakar en rad olika problem kommande generationer får lida av.
  • Social hållbarhet: Människor ska ha tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som mat, vatten, hälsa osv.
  • Ekonomisk hållbarhet: Motverkande av fattigdom, samtidigt som människor ska kunna tillgodose sina behov inom ramen för jordens ekonomiska resurser. Den ekonomiska utvecklingen ska inte medföra negativa konsekvenser för de andra hållbarhetsmålen.

Agenda 2030

Under ett FN-möte i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agendan består av 17 delmål som beskriver vilka mål världens länder som ska nås innan år 2030. I dessa ingår social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen är högt satta och det ser i dagsläget inte ut som att de kommer kunna nås, men att världens länder enats om något så genomgående är ett stort steg i rätt riktning.

Agenda 2030: de 17 globala målen för hållbar utveckling.

 

Växthusgaser

Det kanske största miljömässiga problemet människan har orsakat är växthuseffekten. Den har bidragit till ett varmare klimat som i sin tur orsakat obalans i planetens miljöprocesser. Våra utsläpp av växthusgaser måste stoppas, men frågan är hur. Genom att kategorisera utsläppen efter sektor drar jag slutsatser om vilka politiska beslut, beteendemässiga förändringar och företagsmässiga strategier som är effektivast för att minska utsläppen av växthusgaser. Jag bryter även ner utsläppen till mindre delar för att ta reda på hur vi kan leva inom gränsen för att nå tvågradersmålet.

 

Ekonomisk hållbarhet

Under ekonomisk hållbarhet samlar jag inlägg om cirkulär ekonomi, styrmedel för minskning av väthusgaser. Jag skriver även om hur viktigt det är att investera rätt för att inte bidra till en negativ klimatpåverkan.

 

Hållbara transporter

På min sida om hållbara transporter samlar jag inlägg som handlar om miljöpåverkan från bilsektorn, kollektivtrafik, flyg och sjöfart. Jag bryter även ner hur långt vi kan resa dagligen/årligen utan att överskrida planetens resurser.

 

Hållbar mat

Under hållbar mat skriver jag mycket om köttets miljöpåverkan och tipsar om hur man kan tänka för att minska sin klimatpåverkan genom optimerad kosthållning. Jag skriver även om olika alternativa framtida sätt att mer effektivt producera mat för att mätta så många som möjligt med så liten planetpåverkan som möjligt.

 

Bakgrunden till Klimatfokus

Jag som driver bloggen heter Johan Brändström. Jag tror att man skapar förståelse när man sätter problem och lösningar i perspektiv till sådant som människor kan relatera till. Genom att dela in växthusgasutsläpp och andra miljöförstörande faktorer i olika geografiska områden och ekonomiska sektorer hittar vi de största orsakerna till problemen. På så sätt gör vi det lättare att se vilka beteendemässiga, tekniska och ekonomiska förändringar som måste göras för att få samhället att gå emot en hållbar utveckling. Vill du veta mer om mig och bakgrunden till bloggen kan du läsa mer här. Jag skriver även om min klimatpåverkan och resonerar kring hur jag förhåller mig till den i min vardag.

Gästbloggare

Förutom att själv blogga bjuder jag in intresserade att gästblogga om områden de brinner för och tycker är viktiga för att nå en hållbar utveckling. För mer information om detta kan du spana in min sida där gästbloggare skriver om hållbar utveckling.