Är ekologisk mat bättre än konventionell?

Figur 1: Skillnaden mellan ekologisk mat och konventionell mat utifrån dagens forskning.

Bakgrund

Är ekologisk mat mer hållbar än konventionellt producerad mat? Det här är en fråga många konsumenter vill ha svaret på, så att de ska kunna välja rätt när de går och handlar. Det finns många åsikter om ekologisk mat baserat på det man snappat upp från olika sammanhang. Många är positiva till ekologiskt och tänker att det täcker in alla aspekter i produktionen, medan andra menar att ekologiskt är sämre än konventionell mat. Hållbar matproduktion är ett komplext område och lite beroende på vilken parameter man tittar på kan ekologisk mat vara bättre eller sämre än konventionell. Det finns ett flertal miljöaspekter att ta hänsyn till samt ekonomi och ett gäng hälsoaspekter för djur och människ.

Syftet med det här inlägget är att belysa hur komplex fråga detta är, samt att bena ut skillnaderna i effekten av ekologisk och konventionell mat.

 

Metod och resultat

Utifrån två större literaturstudier vars syfte är att jämföra konventionellt och ekologiskt/organsiskt producerad mat har jag i figur 1 sammanfattat de mest intressanta slutsatserna om effekten av att odla ekologiskt. Den ena studien är gjord av livsmedelsverket och studerar miljöeffekten av ekologisk odling baserat på livscykelanalyser. Den andra är gjord av science advances och fokuserar på “organic food”. Översätter man engelskans “organic” så blir det på svenska ekologiskt. Definitionen på “organic food” skiljer sig något från ekologisk mat, men anses här tillräckligt lika för att redovisas tillsammans i denna artikel.

Miljö

I undersökningen av miljöpåverkan redovisar jag resultatet med de planetära gränserna som utgångspunkt. När man studerar matens påverkan på miljön kan resultatet skifta stort beroende på under vilka omständigheter en viss produkt är framtagen. Det betyder att det för vissa aspekter inte går att dra en slutsats om huruvida ekologiskt har en mindre negativ inverkan på miljön än konventionell mat. Resultaten visar att:

 • Ekologisk mat kräver mer yta än konventionellt odlad mat.
 • Ekologisk mat har mer positiv inverkan på den biologiska mångfalden.
 • Det inte används lika mycket kemiska substanser i framtagandet av ekologisk mat.
 • Det inte går att avgöra om ekologisk mat har mer eller mindre påverkan än konventionell när det gäller:
  • Klimat
  • Övergödning
  • Vattenåtgång
  • Försurning.

Hälsa

Förutom hälsoaspekten för den som äter maten är det viktigt att tänka på djurens hälsa och de som arbetar med produktionen av maten. Studien från science advances visar att:

 • Djur från ekologiska gådar generellt mår bättre än djur på konventionella gårdar. Detta är en följd av de krav som ställs på ekologiskt framställt kött.
 • Den sociala välfärden för bönderna inte är kopplad till ekologisk märkning.
 • Det är svårt att avgöra om ekologiskt odlad mat är mer eller mindre hälsosam än konventionell mat. Eftersom ekologiskt producerad mat är mindre besprutad får konsumenten i sig mindre bekämpningsmedel än från konventionell mat, men hittills finns inte tillräckligt stöd i forskningen för att avgöra om den är av en meningsfull magnitud.

Ekonomi

Kostnaden för konsumenter och lönsamheten för bönderna är intressanta aspekter i den här jämförelsen. Studien från science advances visar att:

 • Det finns potential för högre lönsamhet av att odla ekologisk mat än konventionell.
 • Det är i dagsläget dyrare för konsumenten att köpa ekologisk mat.

 

Slutsatser

Ska man då köpa ekologiskt? Om valet av produkt redan är klart och man tvekar mellan ekologiskt eller konventionellt blir mitt svar: ja. Ekologiskt producerad mat är mer hållbart, det är bättre för jordarna som inte urlakas och ekologiskt medför framför allt en mer human djurhållning. Det finns också en viss miljömässig fördel även om mer yta krävs. Vår ökade markanvändning är dock inte något som endast ligger till skuld för sättet vi odlar mat på. Den stora skillnaden kan snarare göras av en förändring i vilken mat vi producerar och konsumerar. Sen ska poängteras att skillnaderna mellan enskilda gårdar ofta är större än skillnaden mellan olika typer av märkningar.

Vi ser alltså att det finns fördelar med ekologisk mat, men nu vill jag understryka något viktigt. För den medvetne konsumenten som vill välja rätt för klimatet visar inte vetenskapen att ekologisk kost givet dagens konsumtionsmönster är lösningen. Den bästa lösningen är att välja rätt produkter, välj mer grönt och mindre kött så gör du den största nyttan för både miljö och människa. Sen kan man såklart krydda sitt val med ekologiskt odlad mat. I mitt inlägg om klimatpåverkan från mat kan du läsa mer om vilka produkter som har störst klimatpåverkan.