Planeten tycker inte att flygskatt är dumpuckat

 

Figur 1: Ökning av biljettpriset på internationella flygresor om moms och skatt på bränsle infördes.

Bakgrund

1 April träder en ny lag om flygskatt i kraft. Den innebär en höjning med runt 6 % av biljettpriset på flygresor. Flygbränsle har länge varit och är fortfarande befriat från skatter och vi betalar idag ingen moms på internationella flyg. Ändå är många skeptiska till denna prishöjning. De låga beskattningarna är en följd av den sk. Chicagoöverenskommelsen där man efter andra världskriget fastställde riktlinjer för internationell luftfart. Man ville göra det ekonomiskt att flyga och bestämde därför att inte lägga på någon skatt på bränslet. Då klimatfrågan är alltmer aktuell vill jag i detta inlägg ta reda på vilken påverkan på priset en skattehöjning i nivå med den vi i Sverige har på bensin skulle innebära för priset på flygbiljetten.

Beräkning

 • I en studie gjord av europeiska kommisionen kommer i genomsnitt 11 % av priset på en flygbiljett från bränsle. Nedan kommer härledningen, där TFC står för “Taxes, Charges and Fees”:
  • The 281 flights surveyed in the project had a total ticket price of €86,002.72. €17,559.52 or 20.5 percent of the total air fare where various TFCs.
  • About 88 percent of the TFCs levied by airlines were fuel charges. This means that on average almost 52 percent of the total TFCs that passengers were charged were actually fuel charges levied by airlines.
  • Detta betyder att av de 20.5 % avgifterna består 52 % av bränslekostnader: 0,52*0,205 ≈11 %
 • ekonomifakta ser man att skatterna motsarar 176 % av värdet på bensinen
  • (Kostnad för bensin + Bruttomarginal)/Skatt = 9/5,1 = 176 %
 • Om motsvatande mängd skatter fanns på flygbränsle skulle skatten på flygbränsle bli 11 %*1,7 ≈ 19 % av biljettpriset.
 • Med en moms på utrikesflyg likt den vi har på inrikes resor skulle öka priset med ytterligare 6 %.
 • Moms + skatt på bränsle skulle öka priset med 1,06*1,19 ≈ 25%

Slutsats

Regeringens införande av flygskatt innebär en höjning av biljettpriset med runt 6%. Om flygbränsle och flygresor beskattades som vanligt bränsle skulle beskattningen vara runt 4 gånger högre. Ser man det ur ett planetärt perspektiv är dagens flygskatt alltså fortfarande långt ifrån tillräcklig, men sett till det motstånd som finns är beslutet ett steg i rätt riktning. Ska vi nå målet att vara klimatneutrala innan 2045 krävs en beteendeförändring då det inte kommer finnas några tekniska lösningar på att flyga helt grönt innan dess. Att då ha som mål att fördubbla flygtrafiken på Arlanda är ett beslut som inte rimmar väl med klimatmålen. Människors vilja att flyga ser inte ut att minska, men med hjälp av styrmedel kan man åtminstone begränsa tillgängligheten och gynna alternativa transportmedel. Styrmedlen kan också användas för att forska på mer hållbara, alternativa drivmedel. Att inte införa skatter och flyga mer tror inte jag är lösningen på hållbara transporter, vad tänker du?