Hållbar Mat

Här skriver jag om matkonsumtionens inverkan på markanvändning, klimat och övrig miljömässig påverkan. Jag skriver även om djurens välfärd och mänsklig påverkan för att definiera vad hållbar mat är.

Hållbar mat och planetära gränser

På min sida om växthusgaser berättar jag om klimatförändringar och planetära gränser. Det finns totalt nio miljöprocesser människan håller på att sätta ur balans och vår livsmedelskonsumtion är starkt bidragande till att flera av gränserna håller på att överskridas eller redan har överskridits. För att återställa balansen och inte vidare bidra till att den rubbas behöver samhället lägga stort fokus på att producera hållbar mat i framtiden. Här går jag kort igenom vilka de olika planetära gränser livsmedelsindustrin berör och på vilket sätt.

Klimatförändringar

Den vanligaste växthusgasen är koldioxid, men i livsmedelsindustrin är det metan som är den största bidragande orsaken till växthusgaser. När man pratar metan är det framför allt utsläpp från kor man syftar på. Att utsläppen från kor bidrar så mycket beror på att metan är en runt 30 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Det är detta som gör att livsmedelsindustrin idag bidrar till runt 15% av världens utsläpp av växthusgaser. I jämförelse med andra proteinkällor har lamm och nötkött betydligt större klimatpåverkan. I figur 1 sammanfattas resultatet från ett inlägg där jag jämför klimatpåverkan av olika proteinkällor för att ta reda på vad som är hållbar mat.

 

Figur 1: Jämförelse av klimatpåverkan mellan olika proteinkällor 

 

Förändrad markanvändning

40% av världens beboeliga yta används idag för djurhållning, vilket motsvarar en yta lika stor som Afrika och Europa. Detta kan du läsa mer om i mitt inlägg om hållbar markanvändning. För att få tillgång till all denna yta har man bland annat varit tvungen att hugga ner stora mängder skog och torrlägga våtmarker vilket rubbar balansen i ekosystemet ur flera avseenden.

Minskad biodiversitet

På grund av de stora förändringar vi gör i naturen i kombination med det varmare klimatet har många djurarter det svårt att klara sig. Det har skapats obalans i ekosystemen och vi har därför de senaste hundra åren sett en stor del av planetens djurarter dö ut helt. I framtiden kan vi vänta oss att många av de ekosystemtjänster som tex. pollinering, rening av luft och vatten, försörjning av dricksvatten etc. försvinner på grund av detta. I en hållbar utveckling behöver vi kunna producera hållbar mat som inte bidrar till minskad biodiversitet.

Urlakning av kväve- och fosfor

För att odla grödor använder människan stora mängder konstgödsel. Då växterna inte kan ta upp allt detta åker mycket ner i marken och ut i hav och sjöar. Det här leder till övergödning, vilket i sin tur kan leda till syrebrist då bakterier som lever på dessa alger tar upp allt syre. På flera håll har man sett att övergödda havsområden dött till följd av detta fenomen.

Köttet är den stora boven

Samtliga av problemen ovan har i stor mån uppstått på grund av människans enorma köttkonsumtion. En enkel förklaringen till detta är att det krävs massor energi för att producera kött. För att producera en kalori kött krävs 10 kalorier foder. Om vi skulle äta detta foder som ofta består av fullt ätbar soja eller andra grödor skulle vi behöva mindre yta, mindra vatten och mindre gödsel. Detta skulle i sin tur innebära mindre påverkan på skogar och den biologiska mångfalden. En framtida hållbar matkonsumtion kommer behöva bli betydligt mer vegetarisk och vegansk för att vi ska nå en hållbar utveckling.