Investera i mödrar… Investera i Moder Jord

 

Hopp om framtiden

Man kan tycka att det vore svårt att se positivt på framtiden om man jobbar med miljö och klimatförändringar. Men det gör jag. Faktum är att jag älskar framtiden! Alla ”disruptioner”, revolutioner eller andra större förändringar (positiva eller negativa) kastar upp pusselbitarna i luften – och när bitarna faller ner igen får vi chansen att lägga dem på ett annorlunda sätt för att skapa en mer positiv bild.

Det finns utbredda ojämlikheter för kvinnor runt om i världen – allt från bristen på de mest grundläggande mänskliga rättigheterna till mer subtila fenomen som glastak och sexistiska skämt på kontoret (tro mig, efter 12 år i teknikbranschen kan jag säga “been there”…). Kvinnor påverkas också oproportionerligt av klimatförändringar. Och ja, klimatförändringar suger – punkt. Men att älska framtiden innebär motsatsen till att älta problemen. Låt oss istället fråga oss hur dessa negativa sanningar kanske kan ta ut varandra och ge upphov till något positivt.

Jag vet att det går.

 

Kvinnor utsätts mer för klimatförändringar än män

Enligt min uppfattning har kvinnornas speciella utsatthet för klimatförändringar många grundorsaker. Bland annat är de överrepresenterade bland världens fattiga (4,4 miljoner fler kvinnor än män världen över). I många delar av världen saknar kvinnor mänskliga rättigheter och värdighet i större utsträckning än män. Även om jag inte stöder kvinnans traditionella roll som den som tar ansvar för familjemedlemmar i svåra tider (det borde givetvis vara ett delat ansvar med mannen), så gör den rollen gör henne mer utsatt för sjukdomar och smitta.

Kalla fakta:

  • 80% av världens s.k. klimatflyktingar är kvinnor
  • Kvinnor är de som i huvudsak förser familjen med mat, bränsle och vatten. Torka och översvämning innebär längre och farligare promenader
  • Förekomsten av våld mot kvinnor, inklusive sexuella övergrepp och våldtäkt, ökar i kölvattnet av naturkatastrofer
  • Katastrofala händelser i områden med låg socioekonomisk status sänker kvinnors förväntade livslängd mer än mäns
  • Kvinnor är mer mottagliga för astma och lungcancer till följd av luftföroreningar
  • Luftföroreningar och temperaturökningar medför också negativa konsekvenser vid graviditet, t.ex. missfall, dödfödsel, låg födelsevikt och prematur födsel

Så sannerligen suger det att vara kvinna när klimatförändringarna slår emot oss, och det kommer bara att förvärras i takt med att klimatet förändras ytterligare. “Katastrofer påverkar inte alla människor lika” skriver BBC i sin senaste artikel om kvinnor och klimatförändringar. Men vad händer om klimatförändringarna faktiskt kan bidra till att driva på jämställdhet?

Jag tror att det är möjligt. Enligt mig skulle det behövas en kombination av åtgärder för att stoppa ytterligare klimatflykt, använda fler kvinnor än män i lokala miljöprojekt, ge kvinnor mer inflytande och ledande roller i områden där klimatförändringarna slår hårdast och ge kvinnor en större röst i klimatdiskussionen – minst en i proportion till befolkningsfördelningen(!).

 

Låt kvinnorna få mer makt

Mina förslag är följande:

  1. Bjud in kvinnor att delta i beslutsorgan
  2. Fokusera på att återställa odlingsjord för framtida livsmedelsproduktion i de mest känsliga områdena, vilket i sin tur innebär att människor kan flytta hem eller åtminstone stoppa ytterligare klimatflykt. (Detta leder till att människor kan flytta hem eller åtminstone till att ytterligare klimatflykt kan stoppas.)
  3. Ha som policy att anställa en majoritet kvinnor i miljöprojekt. (Kan kombineras med punkt 2)

Om vi zoomar in lite på punkt 1 så krävde man redan i Parisavtalet 2015 en “specific provision for the empowerment of women “.

Men om vi snabbt tittar på kvinnornas representation i nationella och globala klimatförhandlingsorgan, ligger vi under 30%. Jag har tappat räkningen på antalet paneler med enbart män som jag har sett vid konferenser. I nästa IPCC-rapport är endast 25 procent av författarna kvinnor. Hittills har det varit mycket prat, men lite verkstad.

Allvarligt, hur svårt kan det vara? Och vad hände med det 17: e globala utvecklingsmålet (partnerskap för målen)? Partnerskap innebär samarbete – och betyder inte att 50 – 51 procent av världens befolkning utesluts från diskussionen. Erfarenhet och forskning visar att jämställda (ja, helst jämlika på alla plan) miljöer ger upphov till nya idéer och nya perspektiv. Och sannolikt bidrar de till mindre partiska beslut. Låt oss bjuda in kvinnor till klimatförändringsbordet. Jag är övertygad om att de vill prata.

Jag hävdar att kvinnors ojämställda deltagande i beslutsprocesser och på arbetsmarknader hindrar dem från att bidra fullt ut i beslut kring målsättningar, planering av och genomförande av klimatrelaterade aktiviteter.

 

Globalt organ för kvinnor och klimatförändringar

De två faktum att man (1) redan i Parisavtalet uttalade att kvinnor påverkas mer av klimatförändringar och att (2) kvinnor fortfarande saknar tillräcklig representation i beslutsorgan är enligt min mening en tydlig diskrepans mellan prat och verklighet. Det finns många sätt att överbrygga gapet, men det börjar med att bättre förstå gapet och dess orsaker. Det finns ett antal kvinnor och klimatinitiativ som Women4Change, men det verkar som om deras omfattning är begränsad och inte representativ för världens befolkning (i synnerhet landsbygdsområden som gissningsvis de flesta klimatflyktingarna kommer från. Jag tror också att de skulle kunna stöttas mer utifrån för att ytterligare kunna bidra med forskning kring vad som sker och vad som behöver göras.

Jag anser att det finns behov av ett globalt organ för kvinnor och klimatförändringar, vars uppgift skulle vara att specifikt undersöka och bevaka denna fråga, utveckla politik och driva förändring. Ett sådant organ, som Women4Change, behöver ett en organisatorisk hemvist och bör utvidgas för att representera hela världen. Några självklara val skulle vara UNFCCC självt, eller OECD DAC, eller WEF, till exempel. En sådan hemvist ger legitimitet, öppnar dörrar och borde hjälpa till att finansiera uppdraget.

Genom att svara på klimatförändringar på ett representativt sätt och ge kvinnor möjlighet att anta en nyckelroll fördubblas motståndskraften.

Den fullständiga engelska versionen av detta inlägg finns att läsa här på linkedin.