Svenskarnas transportutsläpp

Figur 1: Olika transportmedels andel av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige år 2015

Bakgrund

Många känner till att transportutsläpp från fossila bränslen står för en stor del av växthusgasutsläppen. Det debatteras mycket kring kring hur man ska göra transporterna mer hållbara. Många tror att en teknikrevolution som leder till hållbara bränslen är lösningen. Andra menar att en beteendeförändring behövs för att minska transporterna. Den tidigare lösningen är populär då det inte innebär någon uppoffring för den enskilde individen. Den andra är kanske nödvändig då vi har en globalt växande befolkning och specifikt medelklass. För att skaffa en bra grund till argumentation för dessa beslut presenterar jag här information om vilka varifrån olika transportutsläpp kommer. Informationen är tagen från naturvårdsverket och datan gäller svenskarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 2015.

Resultat

Genom att studera de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen på naturvårdsverkets hemsida tog jag fram de olika fordonstypernas andel av svenskarnas totala växthusgasutsläpp år 2015.

 • Utsläpp
  • Transportsektorn står idag för runt en tredjedel av svenskarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.
  • Flyget och bilen står för runt en tredjedel var av utsläppen från transporter.
  • Kollektivtrafiken; buss och tåg, utgör tillsammans ett par procent av växthusgasutsläppen från transport.
  • Runt hälften av svenskarnas växthusgasutsläpp sker utomlands. Av dessa står flyg och sjöfart majoriteten av utsläppen.
  • När man flyger är det inte bara mängden koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Förbränning av fossila bränslen på hög höjd innebär en förhöjd klimatpåverkan vilket beror på att det bildas kväveoxider och vattenånga som liksom koldioxid fungerar som växthusgaser. Denna effekt uppskattas i runda tal till att dubblera klimateffekten och kallas höghöjdseffekten.
 • Trender
  • Den totala mängden transportutsläpp har varit ganska stadig sedan 1990 men har minskat något de senaste åren.
  • Utsläppen från flyg har sedan början av 90-talet i runda slängar fördubblats.
  • Utsläppen från bilar har sedan början av 90-talet minskat med runt 20 %.

 

Hur ska vi göra transporterna hållbara?

Vi ser av resultatet att när det gäller utsläpp inom sveriges gränser så är det bilar och lastbilar som står för de största utsläppen. Många hoppas på att eldrivna fordon ska kunna ersätta de fossila och därmed minska utsläppen. Men all konsumtion medför negativa effekter och i fallet elbil krävs en ny bilflotta och tillverkning av batterier som innebär en stor miljöpåverkan. Jag tror på att man parallellt med elbilen behöver utforska andra alternativa bränslen som tex. etanol och biogas. Jag menar också att stora insatser behövs för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Då kan tåg konkurrera med bilen och flyget och människor får lättare att ändra sina beteenden. En förbättring av det svenska tågnätet kan även leda till att transport som idag sker med lastbilar förflyttas till tåg.

När det gäller utrikes transport är det flyg och båt som orsakar mest utsläpp. Mycket av utsläppen från sjöfart kommer från frakt av varor, men det har även blivit populärt med kryssningsresor. Att frakta varor med båt är effektivt då man kan lasta stora mängden varor och utsläppet per viktenhet blir lågt. När det gäller minskning av dessa utsläpp är lösningen förutom forskning på förnyelsebara bränslen förändrade beteenden som minskad konsumtion och minskat resande. Det ökande flygandet beror till stor del på att det har blivit billigare att flyga. Idag finns inga sätt att flyga hållbart på, så här krävs ett förändrat beteende som troligen enklast regleras med priset på biljetten. I nästa inlägg skriver jag om hur priset på flygbiljetter skulle påverkas om en flygskatt i storleksordning med den på vanlig bensin fanns, samt om utlandsresorna var beskattade med moms som andra varor och tjänster.