Varifrån kommer världens växthusgasutsläpp?

Figur 1: Globala växthusgasutsläpp efter sektor (CO2-ekvivalenter)

Bakgrund

Förra året (2016) uppgick människans växthusgasutsläpp till 54 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Varför är då det här relevant? Det är så att jorden har en viss balans när det kommer till växthusgaser och om det släpps ut mer än vad jorden normalt gör rubbas balansen. Den kanske värsta effekten av detta är att medeltemperaturen på jorden ökar. För att inte temperaturen ska öka mer än två grader sedan förindustriell tid finns det en begränsad mängd växthusgaser som får släppas ut av människan. FN har satt upp som mål att detta inte ska ske vilket kallas tvågradersmålet. Denna mängd är inte helt fastställd, men ett riktmärke man ibland använder är 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Detta motsvarar runt en sjundedel av dagens utsläpp, eller cirka 8 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen måste alltså minska drastiskt för att vi ska nå en hållbar utveckling. För att skapa en förståelse om varifrån utsläppen kommer ska vi nu ta en titt på hur olika sektorerna bidrar.

 

Växthusgas efter sektor

Baserat på EPA:s statistik om växthusgasutsläpp efter sektor har jag gjort en tumregel enligt figur 1 för att skapa en uppfattning om utsläppens storleksordning.

Lite avrundat kan man sammanfatta jordens utsläpp i fyra delar:

  • 1/3 av jordens utsläpp kommer från elproduktion och uppvärmning av byggnader.
  • 1/4 av jordens utsläpp beror på matproduktion och avskogning.
  • 1/5 av jordens utsläpp kommer från industrier.
  • 1/6 av jordens utsläpp kommer från transporter, som till största delen är från bilar.

Framtidens växthusgasutsläpp

Vad kan man då dra för slutsatser av det här? Gemensamt för samtliga dessa sektorer är att varje enskild människa påverka dem genom att minska sina utsläpp med en mer sparsam och genomtänkt livssstil. Gällande de tre sektorerna el- och värmeproduktion, industri och transport beror stor del av utsläppen på att energin som används inte är förnybar, idag kommer nästan 80% av energin kommer från fossila bränslen. Gällande jordbruket beror utsläppen mestadels på hög köttkonsumtion. Utöver det är avskogning en stor bidragande faktor till indirekta utsläpp i form av minskad upptagning av koldioxid. För att minska utsläppen i tillräcklig takt måste alltså en drastisk förändring ske i samtliga dessa sektorer. Frågan är hur en omställning till en hållbar utveckling ska ske tillräckligt snabbt, klart står i alla fall att alla samhällets delar; politiker, företagare, civilsamhället osv. börjar jobba tillsammans med dessa frågor.

 

Hur tycker du att omställningen ska ske och vad ser du för lösningar?